Politica de confidențialitate

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. CINE SUNTEM ȘI CE ACOPERĂ ACEST DOCUMENT?

Asociația The Social Incubator (“ATSI” sau “Asociația”), cu sediul în București, Sector 1, Str. Piaţa Amzei nr. 10-22, Sc. C, et. 7, ap. 67, camera nr. 3, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 16760/A/2014, Cod de înregistrare fiscală 33177409, e-mail: office@asociatiasocialincubator.org,  în calitate de operator va prelucra datele dvs. cu caracter personal în funcție de interacțiunea pe care o aveți cu Asociația.

ATSI acordă o importanță deosebită conformării cu legislația aplicabilă și va asigura ca prelucrarea datelor dvs. se va realiza cu respectarea legislației aplicabile, în special a Regulamentului General privind Potecția Datelor 679/2016 (“RGPD”), potrivit detaliilor prezentate în acest document.

In funcție de interacțiunea dvs. cu Asociația, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal conform detaliilor redate în continuare în acest document.

2. CARE SUNT SCOPURILE, TEMEIURILE ÎN CARE PRELUCRĂM DATELE ȘI DURATA DE PĂSTRARE?

 1. CĂTRE CINE POT FI DEZVALUITE DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal prelucrate de ATSI în scopurile detaliate mai sus, pot fi divulgate către următoarele categorii de destinatari:

 • partenerii și colaboratorii ATSI, atât cei care acționează în calitate de împuterniciți ai Asociației, cât și cei care acționează în calitate de operatori, din domenii precum: agenții de PR, agenții de marketing, sponsori, companii în domeniul fotografiei și videografiei, operatori de telefonie mobilă, firme de curierat.
 • publicului în cazul imaginilor realizate în cadrul evenimentelor / proiectelor/ acțiunilor derulate de ATSI, în scopurile descrise mai sus (inclusiv pe site sau prin intermediul rețelelor de socializare – cum ar fi Facebook, Instagram, LinkedIn);
 • consultant externi care sprijină ATSI în derularea activității cu respectarea prevederilor legale (cum ar fi avocați, consilieri juridici, notari);
 • autorităților și instituțiilor publice la solicitarea acestora sau când există un alt temei, cum ar fi o obligație legală sau interesul legitim al Asociației.

TRANSFERUL DATELOR

ATSI nu va transfera datele dvs.cu caracter personal în state din afara Spațiului Economic European.

In măsura în care se vor realiza astfel de transferuri, Asociația se va asigura că implementează garanțiile adecvat de transfer și vă va informa în mod corespunzător cu privire la statele de transfer și de faptul că aveți oricând posibilitatea de a solicita informații sau copii după garanțiile de transfer adoptate.

 1. DE CE DREPTURI BENEFICIAȚI CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

In condițiile din legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor, în special potrivit RGPD, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul de acces – dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, iar în caz afirmativ furnizarea de informații privind detaliile prelucrării (de ex., scop, categoriile de date, destinatari/categorii de destinatari, daca este posibil și perioada de stocare preconizată sau criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei);
 • dreptul la rectificare – dreptul de a obține de la operator rectificarea acelor date cu caracter personal inexacte, care vă privesc sau completarea datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;
 • dreptul la ștergerea datelor – dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal în cazurile stabilite de lege – cum ar fi, atunci când datele nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate/prelucrate; vă retrageți consimțământul în baza căruia a avut loc prelucrarea și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare; datele au fost prelucrate ilegal; datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine operatorului) și cu respectarea celorlalte condiții;
 • dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării atunci când se aplică unul din următoarele cazuri: (i) se contestă exactitatea datelor de către persoana vizată; (ii) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor; (iii) operatorul nu mai are nevoie de date, însă persoana vizată i le solicita pentru constatarea, exercitarea, apărarea unui drept în instanță; (iv) pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate, în cazul opoziției acesteia;
 • dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului în format structurat utilizat în mod corect și care poate fi citit automat și de a solicita transmiterea acestor date către alt operator atunci când prelucrarea se realizează în temeiul consimțământului sau pe un contract, iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;
 • dreptul la opoziție – dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrărilor realizate în temeiul interesului legitim. Atunci când prelucrarea datelor se face în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment;
 • dreptul de retragere a consimțământului atunci când prelucrarea se întemeiază pe acesta, iar retragere va produce efecte pentru viitor fără a afecta legalitatea prelucrărilor derulate anterior retragerii;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar, cu excepția cazurilor în care aceste decizii/profiluri sunt permise potrivit legislației aplicabile. Atunci când asemenea decizii sau profiluri pot fi luate/create cu respectarea legii, aveți dreptul de a obține informații privind logica utilizată, care sunt consecințele asupra dvs. și importanța acestora, precum și dreptul de a contesta sau de a obține în alt mod intervenție umană
 • dreptul de a depune plângere în fața autorității de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu ANSPDCP) sau în fața instanțelor de judecată competente.

Pentru exercitarea acestor drepturi sau pentru mai multe informații cu privire la modul în care ATSI prelucrează datele cu caracter personal, ne puteți contacta la office@asociatiasocialincubator.org sau la sediul nostru situat în str. Suvenir, nr. 9, sector 2, București.